Privacy verklaring

In deze privacyverklaring informeren wij bezoekers van deze website en (toekomstige/huidige) onderzoeksdeelnemers over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe zij hun privacyrechten kunnen uitoefenen, en overige informatie die van belang kan zijn.

Wie zijn wij?

Het Lieve Seks of Sexy Liefde (LSSL) project is een wetenschappelijk onderzoeksproject, gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het LSSL project wordt uitgevoerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, hierna genoemd de EUR, door hoofdonderzoeker Dr. Daphne van de Bongardt. Bij de activiteiten van dit onderzoeksproject worden de privacy reglementen van de EUR gehanteerd. De EUR gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar de Privacy Statement van de EUR. Hieronder geven we voor dit onderzoeksproject relevante aanvullende informatie.

Wat is het doel van deze website?

Het doel van deze website is om geïnteresseerden meer informatie te verschaffen over het Lieve Seks of Sexy Liefde (LSSL) project. De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Bezoekers van de website worden geacht om noch de vormgeving, noch de inhoudelijke informatie te gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, en tevens niet voor ongevraagde elektronische aanbiedingen. Bezoekers van de website hebben te allen tijde het recht om, ten behoeve van het informatieve doel van deze website, de onderzoekers een bericht te sturen met aanvullende informatieverzoeken, vragen of opmerkingen. Dit kan via het contactformulier op deze website, of door een e-mail te sturen naar: lssl@essb.eur.nl

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, identificatienummer (bijvoorbeeld een BSN), locatiegegevens, een online identificator (bijvoorbeeld een IP adres) of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Het Lieve Seks of Sexy Liefde (LSSL) project is een wetenschappelijk onderzoeksproject. Voor de wetenschappelijke doeleinden, verzamelen en verwerken we enkel geanonimiseerde onderzoeksgegevens. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens die worden verzameld door middel van de website, bijvoorbeeld middels het contactformulier of via e-mailberichten, enkel voor communicatie over het LSSL project. Deze communicatie kan gaan over: het aanmelden van onderzoeksdeelnemers, het stellen en beantwoorden van vragen, reageren op informatieverzoeken en/of opmerkingen, of aanmelding voor de mailinglijst. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens binnen het LSSL project persoonsgegevens gebeurt op basis van toestemming.

Van wie verzamelen we persoonsgegevens?

Binnen dit onderzoeksproject worden gegevens verzameld van:

(1)   Onderzoeksdeelnemers (koppels van 18-25 jaar)

(2)   Bezoekers en gebruikers van de website, maar alleen van:

(2a) Personen die (via de website of via e-mail) contact opnemen voor vragen of opmerkingen over het LSSL project

(2b) Personen die via de website hebben aangegeven op de mailinglijst te willen om op de hoogte te worden gehouden

over het LSSL project.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

In elk proces worden andere persoonsgegevens verzameld. Voor dit onderzoeksproject zijn dit mogelijk:

  • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
  • Telefoonnummer en/of e-mailadres
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Interactiegegevens, bijvoorbeeld cookies (lees meer informatie over het cookie beleid van deze website) of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons
  • Informatieverzoeken, vragen, opmerkingen, en eventuele klachten

Binnen dit onderzoeksproject verzamelen we deze persoonsgegevens direct bij de desbetreffende personen, dus niet via derden, behalve bij indirecte aanmelding van partner B via partner A, maar daar zal altijd verificatie op volgen bij de desbetreffende indirect aangemelde partner B zelf.

Binnen het LSSL project gaan we vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Dit doen we middels technologische en organisatorische maatregelen (zie onder).

Verantwoordelijkheid voor de website

De website van het LSSL project wordt gehost door SiteGround. De uitvoerende onderzoekers zijn in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten (tijdelijk) niet toegankelijk is. De wijze waarop bezoekers verbinding zoeken met de website is hun eigen verantwoordelijkheid, en zij dienen zelf alle geschikte maatregelen te treffen om hun apparatuur en hun gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Zij zijn bovendien zelf verantwoordelijk voor de website en de gegevens die zij op het internet raadplegen. De onderzoekers zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die bezoekers van de website zelf, dan wel derden of hun apparatuur oplopen als gevolg van de verbinding met of het gebruik van de website.

Voor het beheer en de content van de website is de hoofdonderzoeker, werkzaam aan de EUR, en niet de host, verantwoordelijk. Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment wijzigingen aanbrengen in de content op en/of de toegang tot de website. We proberen de content op de website correct en up-to-date te houden. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie op enig moment is verouderd of niet meer juist is. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Voor andere websites, die je via links op deze website kunt bereiken, geldt mogelijk ander privacy beleid. Lees altijd de privacyverklaring en het bijbehorende cookie beleid van de desbetreffende websites wanneer je die bezoekt.

Copyright

Alle onderdelen die op deze website zijn gebruikt (alle merken, logo’s, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, als ook alle technische applicaties die worden gebruikt om de website te laten functioneren), zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht op alle content (tekst en visuals) van deze website ligt bij de hoofdonderzoeker van het LSSL project, Dr. Daphne van de Bongardt. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet direct actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging. Schriftelijke toestemming voor het hergebruik van de content van deze website kan worden aangevraagd via het contactformulier op deze website, of door een e-mail te sturen naar: lssl@essb.eur.nl

Geven en intrekken van toestemming 

Binnen dit onderzoeksproject worden persoonsgegevens alleen gebruikt nadat hiervoor expliciete toestemming is gegeven. Onderzoeksdeelnemers zullen altijd geïnformeerd worden voor welke doeleinden hun persoonsgegevens worden gebruikt en welke gegevens het betreft. Gegeven toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan op een later moment altijd weer worden ingetrokken. Onderzoeksdeelnemers die hun deelname aan het onderzoek staken, of achteraf hun toestemming intrekken, hebben het recht om een verzoek in te dienen om hun  persoonsgegevens uit de bestanden te laten verwijderen (lees hierover meer informatie in de tekst hieronder). Het stopzetten van deelname geschiedt volgens het versturen van een e-mail aan de hoofdonderzoeker: lssl@essb.eur.nl en heeft geen nadelige gevolgen voor de deelnemer of voor de eventueel reeds ontvangen vergoeding.

Gegevensdeling met derden

Binnen dit onderzoeksproject worden geen persoonsgegevens gedeeld met derden. Verzamelde onderzoeksgegevens kunnen indien nodig (bijvoorbeeld voor wetenschappelijke integriteitscontroles) enkel in anonieme vorm ter beschikking worden gesteld aan derden.

Hoe lang worden gegevens bewaard? 

De termijn waarbinnen de in het LSSL project verzamelde persoonsgegevens worden bewaard is in overeenstemming met de AVG. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor deze gegevens verzameld zijn.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

Je kunt te allen tijde een inzage- of correctieverzoek richten aan de hoofdonderzoeker van het LSSL project door een e-mail sturen naar lssl@essb.eur.nl. Je kunt ook te allen tijde verzoeken om jouw persoons- of onderzoeksgegevens te laten verwijderen. Geef in alle gevallen duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG, en vergezel het verzoek met een kopie van een geldig identiteitsbewijs met daarop jouw handtekening, en vermeld de contactgegevens waarmee contact met je kan worden opgenomen. Bij verzoek tot verwijdering van gegevens geldt wel dat het LSSL project moet voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de wettelijke bewaartermijnen voor wetenschappelijke onderzoeksgegevens. In alle gevallen geldt dat je binnen 1 maand na het ingediende en ontvangen verzoek antwoord ontvangt. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek (en het aantal verzoeken op dat moment) kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Technische en organisatorische beveiliging van persoonsgegevens

Binnen het LSSL project gaan we vertrouwelijk om met de verzamelde persoonsgegevens. Dit doen we middels passende technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Om optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, worden alle persoons- en onderzoeksgegevens opgeslagen op een beveiligde locatie bij de EUR. Daarnaast worden persoons- en onderzoeksgegevens apart van elkaar bewaard: de onderzoekers werken alleen met anonieme identificatiecodes; namen worden nergens genoemd. De onderzoeksgegevens die worden verwerkt, gepresenteerd en gepubliceerd blijven hiermee volstrekt vertrouwelijk. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte; mogelijke datalekken melden wij direct.

Bij het invullen van het contactformulier op deze website, worden de ingevulde gegevens in het contactformulier opgeslagen. Hierbij kunnen ook het IP adres en browsergegevens worden gebruikt ten behoeve van spam detectie. Meer informatie hierover is te vinden hier.

Contact

Heb je naar aanleiding van deze informatie vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor het contactformulier gebruiken op deze website van het LSSL project, of die op de website van de EUR. Je kunt ook een e-mail sturen naar lssl@essb.eur.nl of naar privacy@eur.nl (de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de EUR is tevens bereikbaar via dit e-mailadres). Je bent ook altijd gerechtigd om een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 10 januari 2019. We behouden ons het recht voor om, waar en wanneer nodig, wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Close Menu